Legalizacja wag przemysłowych

Świadczymy usługi legalizacji wag przemysłowych zamontowanych na ładowarkach kołowych. Zarówno tych, które podlegają przepisom zawartym w zatwierdzeniu typu (wykazanie, że waga spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach) jak i po tak zwanej ocenie zgodności (dyrektywa MID) czyli weryfikacji zgodności wyrobu z przepisami prawa w zakresie określonym przez dyrektywy Unii Europejskiej.

Legalizacja wag przemysłowych to nic innego jak zespół czynności obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji (świadectwem), że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Legalizacja jest czynnością należącą do metrologii prawnej.

Obowiązkowi legalizacji podlegają rodzaje przyrządów pomiarowych określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 kwietnia 2017r „w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli”.

Wymóg legalizacji dotyczy między innymi przyrządów służących do rozliczeń handlowych (wagi, wodomierze, tachografy, taksometry, odmierzacze paliw ciekłych).

„Wzorce”. Wzorzec jednostki miary inaczej etalon to przyrząd pomiarowy, materiał odniesienia lub układ pomiarowy przeznaczony do zdefiniowania, zrealizowania, zachowania lub odtworzenia jednostki miary albo jednej lub wielu wartości pewnej wielkości i służący jako odniesienie.

W naszym przypadku chodzi o tak zwany wzorzec materialny – kilogram. W praktyce „wzorce” to bloki żeliwne w kształcie prostopadłościanu lub walca, ciężarem odpowiadające właściwej masie opisanej w jego świadectwie wzorcowania.

W zakresie naszych obowiązków podczas realizacji zamówienia legalizacji jest:

  • umówienie terminu realizacji zlecenia,
  • zamówienie „wzorców” (dostosowanie terminu, transport, obsługa),
  • złożenie dokumentów oraz opłacenie czynności legalizacyjnych w Urzędzie Miar,
  • przyjazd na miejsce postoju ładowarki z wagą, z urzędnikiem w celu dokonania czynności legalizacji,
  • dostarczenie świadectwa legalizacji.